Modern Bakım Yönetim Sistemi (MOBAYS)

MOBAYS: Kuruluşlarda bilgisayar destekli modern bakım yönetim sistemini kurmak amacıyle geliştirilmiş web tabanlı paket bir yazılımdır.

 

MODERN BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (MOBAYS)

"Mal veya hizmet üreten kuruluşlar, rekabetçi bir yapıya kavuşmak için verimliliklerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerini etkin olarak yönetmek zorundadırlar.  Her bir kuruluş çok sayıda aktif, tesis, ekipman, cihaz veya makinaya sahiptirler. Verimlilik artışını sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürmek için bu makine veya cihazların bakımlarını doğru zamanda, doğru bir yöntemle ve en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Çoğu kez yeni bir cihaz veya makine almak yerine, mevcut cihaz veya makinaların bakımlarının etkin yapılması, üretim artışı sağlanabilir.

Çağımız bilgi çağı olarak ta adlandırılmaktadır. Bilgisayarın tüm faaliyetlerde olduğu gibi, bakım faaliyetlerinde de etkin olarak kullanılması gerekir. Yapılan araştırmalar, bakım faaliyetlerini bilgisayar destekli olarak yapan kuruluşlarda, bakım maliyetlerinde ve duruş sürelerinde ciddi azalma ve verimlilikte artış sağlandığını ortaya koymaktadır. "

İşletmelerde, Fabrikalarda, hastanelerde ve kuruluşlarda bakım maliyetlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması amacı ile,  Dr.Emrullah ÇAYIR (ÇAYIR MÜHENDİSLİK) tarafından, bilgisayar destekli ve WEB tabanlı MOBAYS (Modern Bakım Yönetim Sistemi) yazılımı geliştirilmiştir. MOBAYS sisteminin mülkiyeti "Çayır Mühendislik" firmasına aittir.  MOBAYS, çok kullanıcılı olup, tüm personel tarafından kullanımı pratik ve kolaydır. MOBAYS sistemine internet veya intranet aracılığı erişim kolaydır. Dünya'nın herhangi bir yerinden MOBAYS vasıtasıyla iş bildirimi veya iş emirleri oluşturabilir ve veriler analiz edilebilir. MOBAYS yardımıyla bakım performansı ölçülebilir hale getirilmiş olup, kuruluştaki bakım faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. MOBAYS; arıza bakımın kaldırılarak, tamamen planlı ve kestirimci bakıma geçmeyi, duruşları ve bakım maliyetlerini azaltmayı ve verimlilikte artışı hedeflemektedir. 

En Başa Git

 

Modern Bakım Yönetim Sisteminin (MOBAYS) ana fonksiyonları ve hedefleri şunlardır.

·         Bakım ve teçhizat ile ilgili her türlü bilgiye çok kolay ve kısa sürede ulaşmak,

·        Bakım faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde planlanmasına ve gerçekleştirilmesine  yardımcı olmak,

·         Koruyucu ve kestirimci bakım felsefesini oluşumunu geliştirmek,

·         Kullanılan takım/teçhizatların yıpranmasını en aza indirmek,

·         Bakım maliyetlerinin analizini, tespitini yaparak bakım ve stok maliyetlerini düşürmek,

·        Kullanılan talimatlarda, teçhizatlarda, tüketilen malzemelerde standartlaştırmayı gerçekleştirmek,

·       Ölçüm yapılacak yerleri yer koduna veya iş tanımına göre sıralayarak liste hazırlamak, ölçüm sonuçlarının analizini  yapmak,

·         İş bildirimleri oluşturularak, bildirimin önemine  ve durumuna göre iş emri açmak.

·        Planlı ve arıza duruşlara göre duruş içerisindeki gerçek bakım süresini ve maliyetini göstermek,

·         İş planları yaparak, plan dahilinde oluşacak iş emirlerini oluşturmak.

·         İş gücü analizlerini yapmak,

·         Yapılan işin performansını ölçülebilir hale getirmek.

·         İş talimatlarını kalite yönetim sistemine uygun şekilde düzenlemek ve personelinin hangi talimatlara göre çalışacağını belirtmek,

·         Yapılacak işlerin öncelik sırasını belirlemek ve personel ile paylaşmak,

·         Kuruluşta  yer alan teçhizatların faydalı ömrünü uzatmak,

·         Sürekli iyileştirmeyi teşvit etmek ve kurum kültürü haline getirilmesine yardımcı olmak.

·         Yedek parça ve malzeme kullanımını takip ve analiz etmek.

·         Ekipmanların kalibrasyonlarını takip etmek.

·         Kuruluş seviyesinden makine seviyesine kadar tüm kırınımlarda iş emri, duruş, maliyet ve işgücü parametrelerini analiz etmek. 

 En Başa Git

Modern Bakım Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Faydalar

Literatürde belirtildiği üzere, bilgisayar destekli bakım yönetim sistemini etkin kullanan firmaların sağladığı avantajlar şu şekildedir.

·         Duruş sürelerinde %20-%50 azalma

·         Bakım maliyetlerinde %20-30 azalma,

·         Bakım ve işletme verimliliğini %20-%40 yükselme,

·         Arıza sayılarını %50-%80 azalma,

·         Stok maliyetlerini düşürme,

·         Bakım performansını sayısal ölçme ve etkinliğini analiz etme,

·         Arıza bakım yerine planlı ve kestirimci bakım modeline geçilmesi,

·         İş emir ve talimatlarına kolay erişilmesini sağlar. 

 En Başa Git

MOBAYS Bakım Yönetim Sistemi Ana Modülleri

Kullanıcı ve Bakım Birimi Tanımlanması: Kullanıcının MOBAYS içerisine girmesi ve MOBAYS’da işlem yapılabilmesi için bakım birimi ve kullanıcı yetkisi tanımlanır.

Yer Bilgileri: Kuruluş seviyesinden, ekipman/makina seviyesine kadar yer bilgileri özellikleri ile birlikte tanımlanır. İlgili firma, teknik özellikler, marka, model, stok numarası, demirbaş numarası, resim numarası vs. burada tanımlanır.

İş Emirleri: Periyodik bakımlar için sistem tarafından otomatik yada planlı ve arıza bakımlar için kullanıcı tarafından manuel olarak iş emirleri düzenlenir. Öncelikler belirlenir. Bakım tur listeleri oluşturulur. Periyodik bakım emirleri için periyodu geldiğinde sistemde  otomatik iş emirleri oluşur.

İş Bildirimleri: Bakım faaliyetleri ilgili gelen istekler ve bildirimler değerlendirilir ve uygun görülenler iş emirlerine dönüştürülür.

Vardiya Defteri: Kullanıcıların vardiyada yaptıkları işler yazılır. Günlük yapılan tüm faaliyetler tekbir ekranda bu modülde görülür.

İş Planları: İş emirlerinin bir plan dahilinde çıkması için, iş planları tanımlanır.

İş Talimatları: ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 Yönetim sistemleri kapsamında kullanılmak üzere iş talimatları hazırlanır.

Duruş bilgileri: Tesislerde oluşan duruşlar tanımlanır. Duruşların hangi nedenden ve hangi ekipmandan kaynaklandığı analiz edilir.

Tur Listeleri: Periyodik ve kestirimci bakım faaaliyetleri kapsamında kontrol edilecek veya ölçümü yapılacak yerlerin listesi ve kontrol/ölçüm türü bu listeler yardımıyle belirlenir.

Personel Bilgileri: Bakım personellerinin detay bilgilerini gösterir.

Malzeme ve Stok Bilgileri: İş emirlerinde kullanılan yedek parça veya malzemelerin stoktaki sayıları ve özellikleri belirtilir.

İyileştirme: Kalite Yönetim Sisteminde düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF) ve yapılan iyileştirme bakımları için kullanılır.

Raporlar: Raporlar modülü yardımıyla analiz raporları alınır.

  En Başa Git

MOBAYS Bakım Yönetim Sistemi Raporları

Bakım birimlerinin performansını ve yapılan bakımların etkinliğini ölçmek için MOBAYS bakım yönetim sisteminden alınan raporlar şunlardır:

Arıza ve Planlı Bakım Raporları: Bu raporlar ile dönemsel olarak tüm bakım birimlerinin arıza ve planlı bakımlarının karşılaştırılması yapılır, istenilen döneme ait ne kadar planlı ve arıza bakımı yapıldığı tespit edilerek harcanılan işgücü hesaplanır. Arıza ve planlı bakımda yapılan iş süreleri, işgüçleri, maliyetler ve iş sayıları grafiksel ve liste bazında görülebilir. Amaç, en fazla bakıma sebep olan yerleri belirleyerek, uygunsuzlukları gidermektir.

 İş Gücü Raporları: Bu raporlar ile iş emri esas alınarak, verilen işte çalışanların işgücü miktarları adam*saat olarak görülebilir. Makina veya ekipman bazında bakım esaslı işgücü miktarları grafiksel veya tablo şeklinde rapor alınmaktadır.

Duruş Raporları: Bu raporlar ile bakım kaynaklı veya bakım dışı kaynaklı duruşlar gerek grafiksel ve gerekse tablo şeklinde alınmaktadır. Bu raporlar sayesinde duruşa sebep olan kök nedenler büyükten küçüğe doğru tespit edilir, duruş maliyetleri saptanır ve iyileştirme öncelikleri tespit edilir.

Tur Listesi Raporları: Bu raporlar ile kontrol veya ölçüm yapılan yerlerin sonuçları değerlendirilir. Eğer sorun var ise, gerekli yerlere iş bildirimi yada doğrudan iş emri açılır.

Maliyet Raporları: Bu raporlar ile, arıza ve planlı bakımlarda kullanılan malzeme sarfları ve bunların maliyetleri saptanır. Hangi tesis veya ekipmanda maliyetin yüksek olduğu grafiksel olarak görülmektedir.

İş Bildirim Raporu: İşin yapılmasına yönelik tüm birimlerden gelen ihbarlar sisteme girilmekte ve fiili sonuçlar bu raporda gözükmektedir. İş bildirim listesi veya herbir işbildirim detayı excel veya pdf formatında rapor alınmaktadır.

Personel Raporu: Her bir personelin detay raporu bu modülde görülmektedir. Bu raporda, personele ait kurumsal bilgiler ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

İş Talimat Raporu: Bir işin yapılmasına yönelik gerekli ve sistemde tanımlanan iş talimatlarının raporları pdf veya excel formatında alınmaktadır. Sistemde tanımlanan iş talimatlarına ait raporlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun tarzda oluşmaktadır.

Yer Bilgisi Raporu: Herbir ünite, tesis, saha veya ekipmanın tanımlanmış yer bilgileri raporları alınmaktadır.

İyileştirme Raporu: Düzeltici ve önleyici tüm faaliyetlerin içeriği, tarihsel bazda projenin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler excel veya pdf formatında alınmaktadır. Sistemde tanımlanan iyileştirme projelerine ait raporlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun tarzda oluşmaktadır.

 Malzeme ve Stok Raporu: Sistemde tanımlanmış stok malzemelerin liste şeklinde raporları alınmakdır. Herbir stok kaleminin tedarik maliyetleri görülebilmektedir.

En Başa Git